2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა „პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ კანონქვემდებარე აქტის პროექტი შეიმუშავა

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,  სამსახურის მიერ შემუშავებულ იქნა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტი „პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის დამტკიცების თაობაზე“. 

პროექტი მიზნად ისახავს კანონის ფარგლებში ზედამხედველობას დაქვემდებარებული ანგარიშვალდებული პირების იდენტიფიცირებას, მონაცემთა აღრიცხვასა და სისტემატიზაციას, რაც ხელს შეუწყობს ერთი მხრივ აღნიშნული პირების ცნობიერების ამაღლებასა და მათ მიერ კანონთან და საერთაშორისო რეკომენდაციებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის გამარტივებას, ხოლო მეორე მხრივ სამსახურის გამართულ რისკზე დაფუძნებულ ზედამხედველობას ეფექტიანი სამართლებრივი მექანიზმებით. 

შესაბამისად, გთხოვთ გაეცნოთ პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრების სახელმწიფო რეესტრისა და საბუღალტრო ფირმების სახელმწიფო რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების წესის, მათი სტრუქტურისა და ფორმის, მათში ასახული ინფორმაციის ნუსხის და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესსა და განმარტებით ბარათს და გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები. 

აქტთან დაკავშირებით, დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ 2023 წლის 31 მარტის ჩათვლით, ელექტრონულად წარმოადგინონ წინადადებები და შენიშვნები.