ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილება განხორციელდა

ცვლილების შედეგად გაფართოვდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ანგარიშვალდებულ პირთა წრე „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებიდან გამომდინარე და მასში მოექცა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტერი და საბუღალტრო ფირმა.

კანონის ფარგლებში მოხდა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრისა და საბუღალტრო ფირმის ტერმინთა განმარტება. ცვლილება ემსახურება იმ პირთა იდენტიფიცირებას, რომელიც მნიშვნელოვანია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ხელშეწყობის მიზნებიდან გამომდინარე, FATF-ის რეკომენდაციებთან და ევროკავშირის დირექტივებთან შესაბამისობისთვის.

ცვლილებამ სამსახურს მიანიჭა უფლებამოსილება პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრისა და საბუღალტრო ფირმისთვის განგრძობითი განათლების მიმართ დაადგინოს მოთხოვნები, თავის მიერ დადგენილი წესით, იმ მიზნით რომ ანგარიშვალდებულმა პირმა შეძლოს კვალიფიციური და განახლებული ინფორმაციის მიღება.

კანონის თანახმად, სამსახური ადგენს პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების წესს, მის სტრუქტურას, ფორმას, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხას, მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესსა და რეესტრის მართვის დელეგირების წესს. რეესტრის წარმოების შედეგად მოხდება საბუღალტრო საქმიანობის განმახორციელებელ პირთა იდენტიფიკაცია, რაც წარმოადგენს AML/CFT ზედამხედველობისა და ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფის წინაპირობას.

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული პირის მიმართ არსებული მოთხოვნების შესრულების მიზნით, სამსახურის მიერ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავებისა და მიღებისთვის, განისაზღვრა შესაბამისი საფუძველი.

ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC) ნაცვლად, სამოქმედოდ ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQM) შემოღების მიზნით, კანონის მთელ რედაქციასთან მიმართებაში განხორციელდა შესაბამისი ცვლილებები. საყურადღებოა, რომ კანონის გარდამავალი დებულების თანახმად, დღეის მდგომარეობით მინიჭებული სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების უფლებამოსილება აუდიტორულ ფირმებს შეუნარჩუნდებათ ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის შედეგების გამოვლენამდე.

კანონის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.