2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანა იგეგმება

კანონპროექტის მიღებით, პროფესიული მომსახურების გამწევ ბუღალტერზე, საბუღალტრო ფირმაზე გავრცელდება ანგარიშვალდებული პირის მიმართ არსებული AML/CFT მოთხოვნები. ცვლილების შედეგად ფართოვდება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ ანგარიშვალდებულ პირთა წრე „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებიდან გამომდინარე და მასში მოექცევა პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტერი და საბუღალტრო ფირმა. 

კანონპროექტის ფარგლებში ხდება პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრისა და საბუღალტრო ფირმის ტერმინთა განმარტება. ცვლილება ემსახურება იმ პირთა იდენტიფიცირებას, რომელიც მნიშვნელოვანია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების ხელშეწყობის მიზნებიდან გამომდინარე, FATF-ის რეკომენდაციებთან და ევროკავშირის დირექტივებთან შესაბამისობისთვის. 

კანონპროექტი სამსახურს ანიჭებს უფლებამოსილებას პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრისა და საბუღალტრო ფირმისთვის განგრძობითი განათლების მიმართ დაადგინოს მოთხოვნები, თავის მიერ დადგენილი წესით, იმ მიზნით რომ ანგარიშვალდებულმა პირმა შეძლოს კვალიფიციური და განახლებული ინფორმაციის მიღება.

კანონპროექტის თანახმად, სამსახური ადგენს პროფესიული მომსახურების გამწევი ბუღალტრებისა და საბუღალტრო ფირმების რეესტრების ელექტრონული ფორმით წარმოების წესს, მის სტრუქტურას, ფორმას, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხას, მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესსა და რეესტრის მართვის დელეგირების წესს. რეესტრის წარმოების შედეგად მოხდება საბუღალტრო საქმიანობის განმახორციელებელ პირთა იდენტიფიკაცია, რაც წარმოადგენს AML/CFT ზედამხედველობისა და ცნობიერების ამაღლების უზრუნველყოფის წინაპირობას.

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული პირის მიმართ არსებული მოთხოვნების შესრულების მიზნით, სამსახურის მიერ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შემუშავებისა და მიღებისთვის, განისაზღვრება შესაბამისი საფუძველი. 

ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC) ნაცვლად, სამოქმედოდ ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQM) შემოღების მიზნით, კანონის მთელ რედაქციასთან მიმართებაში აუცილებელია განხორციელდეს შესაბამისი ცვლილებები. საყურადღებოა, რომ პროექტის გარდამავალი დებულების თანახმად, დღეის მდგომარეობით მინიჭებული სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების უფლებამოსილება აუდიტორულ ფირმებს შეუნარჩუნდებათ ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის შედეგების გამოვლენამდე.

კანონპროექტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.