ანგარიშგების პორტალზე, ინფორმაციის გასაჯაროების პროცესს მნიშვნელოვანი კომპონენტი დაემატა

ერთი ფანჯრის პრინციპი ბიზნესგარემოს გაუმჯობესებისა და ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. სწორედ ამიტომ, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური ამ მიმართულებით სხვადასხვა მხარესთან აქტიურად თანამშრომლობს. მათ შორის არის სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“. 

სააგენტოსთან -  „აწარმოე საქართველოში“ - გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის მიზნებიდან გამომდინარე, საწარმოთათვის პროცესების გამარტივებისთვის, სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებაში ცვლილება შევიდა.  შესაბამისი პროგრამული ცვლილება განხორციელდა ანგარიშგების პორტალზე, კერძოდ, მეოთხე კატეგორიის საწარმოთათვის, ზოგადი ინფორმაციის ჩანართში თანხმობის ღილაკი დაემატა, რომლის მეშვეობითაც საწარმო, სურვილისამებრ, წარდგენილ ინფორმაციაზე სააგენტოს წვდომის უფლებას გადასცემს.

აღნიშნული ცვლილება განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ სამსახურს, კანონის მიხედვით არ აქვს უფლება მესამე პირს გაუზიაროს მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა მიერ წარდგენილი ანგარიშგებები - აღნიშნული უფლება მხოლოდ ანგარიშგების წარმდგენ საწარმოს აქვს. ცვლილების შედეგად, მათთვის ანგარიშგების გაზიარების პროცესი უფრო მარტივი და მოქნილი გახდება.