2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ანგარიშგების წარდგენის სისტემას ახალი ჩანართი დაემატა

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანებაში შესული ცვლილების საფუძველზე, სააღრიცხვო საქმიანობების შესაბამისი NACE კოდის (69.2) საქმიანობის სფეროში მოქმედმა სუბიექტებმა, 1 ივლისიდან, ყოველწლიური ანგარიშგების წარდგენისას უნდა შეავსონ ინფორმაცია დასაქმებულების შესახებ, რომლებიც სააღრიცხვო, საბუღალტრო, სააუდიტო საქმიანობებისა და საგადასახადო კონსულტაციის მომსახურების მიწოდებას ახორციელებენ.

ცვლილება ევროპის საბჭოს ექსპერტის მიერ, „ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს პარტნიორობა კარგი მმართველობისთვის II” - პროექტის ფარგლებში შემუშავებული ტექნიკური დოკუმენტისა და ევროპის საბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებათა შემფასებელ რჩეულ ექსპერტთა (Moneyval) კომიტეტის შეფასების შედეგად მიღებული მითითებების შესაბამისად განხორციელდა. 

იხილეთ სამსახურის მიერ მომზადებული ვიდეოინსტრუქცია

აღნიშნული ცვლილება სამომავლოდ ბუღალტერთა ერთობლივი რეესტრის შექმნას შეუწყობს ხელს, რაც, თავის მხრივ, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ფინანსურ ქმედებათა სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციების ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროზე გავრცელებას გახდის შესაძლებელს და ქვეყანას კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის გარე ინვესტორებისთვის. ყოველივე ეს მნიშვნელოვანი წინაპირობაა კანონმდებლობის ევროდირექტივის ცალკეულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოსაყვანად, რაც სამსახურის ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს.