ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის 2021 წლის ანგარიში ვებგვერდზე განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ვებგვერდზე 2021 წლის ანგარიში განათავსა. 

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით გაანალიზებულ საინტერესო სტატისტიკურ მონაცემებს ასახავს. დოკუმენტში მოცემულია ისეთი მაჩვენებლები, როგორიცაა ანგარიშგების წარდგენა, რეგისტრაცია, პროფესიული მომსახურების ბაზრის მოცულობა, ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები და სხვ.