ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

განახლებული ფასს სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2022 წლის 4 აპრილის, №ნ-3 ბრძანების შესაბამისად, სამოქმედოდ იქნა შემოღებული ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს სტანდარტები) ლურჯი წიგნის 2022 წლის გამოცემა. ქართულ ენაზე თარგმნილი სტანდარტები სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა და ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 

აღსანიშნია, რომ 2022 წელს, საქართველო პირველია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც თარგმნეს და სამოქმედოდ შემოიღეს ლურჯი წიგნის 2022 წლის გამოცემა.