წარდგენის მაჩვენებელი და კოეფიციენტები საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი მიზანი ქვეყანაში გამჭვირვალე და სანდო ბიზნესგარემოს შექმნაა, სადაც დაცულია როგორც ინვესტორების, ისე თავად საწარმოთა ინტერესები. წარდგენილი ანგარიშგებები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ამგვარი ბიზნესგარემოს ჩამოყალიბებას და საწარმოთა განვითარებას, რაც, საბოლოო ჯამში, ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე აისახება დადებითად.

2020 წლის ანგარიშგება უკვე 66 ათასზე მეტმა საწარმომ წარადგინა. ანგარიშგების პლატფორმაზე წარდგენილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, სამსახური გთავაზობთ წარდგენის მაჩვენებელს და კოეფიციენტებს საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით. ფაილში კატეგორიების მიხედვით არის ასახული შემდეგი ორი კოეფიციენტი: ფულადი სახსრების და სესხის შეფარდება მთლიან აქტივებთან. 

აღნიშნული ინფორმაცია, დაინტერესებულ პირებს საყურადღებო ინფორმაციით უზრუნველყოფს, ასახავს რა რამდენად ეფექტურად მოქმედებს ბიზნესი სხვადასხვა საქმიანობის სფეროში. 

წარმოდგენილი ანალიზი მომზადებულია საწარმოების მიერ ციფრულად შევსებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით და პორტალზე გამოქვეყნებული ანგარიშგებების სისრულეზე, სისწორესა და სამართლიანობაზე პასუხისმგებელია ანგარიშგების წარმდგენი საწარმო.