2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

2020 და 2021 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი შეიმუშავა: „2020 და 2021 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“

დოკუმენტში ის საკითხებია ასახული, რაზეც სამსახური 2020-2021 წლების ანგარიშგებების ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის პროცესში გაამახვილებს ყურადღებას. მასში ასევე აღწერილია, თუ რა კრიტერიუმებით შეარჩევს სამსახური სუბიექტების მიერ წარდგენილ და გასაჯაროებულ ანგარიშგებებს.

აღნიშნული დოკუმენტი საწარმოებს ფასს სტანდარტებთან შესაბამისი ანგარიშგებების მომზადებაში შეუწყობს ხელს. რაც თავის მხრივ, დადებითად აისახება წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხზე. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია სუბიექტები ყურადღებით გაეცნონ წინამდებარე დოკუმენტს და გაითვალისწინონ ანგარიშგების მომზადების პროცესში.

გთხოვთ ასევე გაითვალისწინოთ, რომ ანგარიშგების განხილვისას დამატებით ყურადღება გამახვილდება სტანდარტებზე, რომლებიც აქტუალურია COVID-19 პანდემიიდან გამომდინარე. შესაბამისად, სასურველია იხილოთ სამსახურის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი - „სახელმძღვანელო მითითებები COVID-19-თან დაკავშირებით - გავლენა ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებაზე (მეორე გამოცემა)“.

დამატებით, ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ დოკუმენტს, რომელშიც 2019-2020 წლებში გამოვლენილი შეუსაბამობებია ასახული - ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები (მეორე გამოცემა)