„ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები” - მეორე გამოცემა

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, ევროკავშირის პრაქტიკის გამოყენებით, საწარმოთა მიერ წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის პროცესს აგრძელებს, ფასს სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის დასადგენად. აღნიშნული პროცესის მეტი გამჭვირვალობისთვის, სამსახური ყოველწლიურად გამოსცემს ანგარიშგების განხილვის პრიორიტეტებს, რომელიც საწარმოებმა უნდა გაითვალისწინონ ანგარიშგების მომზადებისას. 

სამსახურის მიერ მომზადებულ რიგით მეორე დოკუმენტში - „ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები“, 2021 წელს წარდგენილი და სამსახურის მიერ შერჩეული 35 ანგარიშგების (სდპ-ების 7%; I კატეგორიის 14%; II კატეგორიის 2%) ფასს სტანდარტებთან შესაბამისობის განხილვის შედეგად გამოვლენილი ძირითადი შეუსაბამობებია შეჯამებული.  

განხილვის შედეგად გამოვლინდა, რომ შეუსაბამობის შედარებით მაღალი მაჩვენებელი ფასს 7-სა და ბასს 1-თან ფიქსირდება. სხვა სტანდარტებთან შეუსაბამობა შედარებით ნაკლები პროცენტული მაჩვენებლით გვხვდება (დეტალური ინფორმაციისთვის იხ. დოკუმენტი). 

სამსახურის ხედვით, აღნიშნული ინფორმაციის გასაჯაროება საწარმოებს სასარგებლო ინფორმაციას აწვდის. ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობების დოკუმენტის გაანალიზება და გათვალისწინება საწარმოებს ფასს სტანდარტებთან შესაბამისი ანგარიშგებების მომზადებაში შეუწყობს ხელს, რაც თავის მხრივ, დადებითად აისახება წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხზე.

შემდგომ ეტაპებზე, სამსახური ასევე სხვა კატეგორიის საწარმოების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშგებების განხილვას გეგმავს.