განცხადება სუბიექტებისთვის

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სდპ-ებს და ყველა კატეგორიის სუბიექტებს 2020 წლის ანგარიშგების წარდგენა ევალებათ არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრისა, ხოლო თუ საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა.

2020 წლის ანგარიშგება უკვე 55 ათასზე მეტმა საწარმომ წარადგინა და წარდგენის პროცესი 1 ოქტომბრის შემდგომაც გრძელდება. მნიშვნელოვანია საწარმოთა აქტიურობა კვლავ იყოს მაღალი და ეს პროცესი გაგრძელდეს.

წარდგენის სტატისტიკა წლების მიხედვით შეგიძლიათ იხილოთ ანგარიშგების პორტალზე. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული სტატისტიკა რეგულარულ რეჟიმში ახლდება. 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა 16 დისტანციური ღონისძიება გამართა სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოთათვის აქტუალურ საკითხებზე ინფორმაციის გასაზიარებლად. შეხვედრები ეხებოდა ანგარიშგების წარდგენის პროცესისთვის საჭირო ყველა აქტუალურ საკითხს, მათ შორის, ანგარიშგების წარდგენის სისტემის პრეზენტაციასა და ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტს მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისთვის. გარდა ამისა, ამავე მიზნით, სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო პროფესიული ორგანიზაციების მიერ საწარმოთათვის გამართულ შეხვედრებში. ღონისძიებებს საერთო ჯამში 4000-ზე მეტი დაინტერესებული პირი დაესწრო.

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის გამარტივებისთვის, სამსახურმა ასევე ვიდეოინსტრუქციები მოამზადა და სოციალურ ქსელებში განათავსა. 

მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს წარდგენის ვალდებულება თავდაპირველად 2019 წელს ეკისრებოდათ. მთავრობის გადაწყვეტილების შესაბამისად, წარდგენის ვალდებულება 2021 წლისთვის გადავადდა. აღსანიშნია, რომ ამჟამინდელი მონაცემებით, 2021 წელს აღნიშნული კატეგორიის 50,000-ზე მეტმა საწარმომ წარადგინა ანგარიშგება. 

წარდგენილი ანგარიშგებები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს გამჭვირვალე ბიზნესგარემოს ჩამოყალიბებას და საწარმოთა განვითარებას. შეგახსენებთ, რომ სუბიექტები უკვე 4 წელია ანგარიშგებას რეპორტალზე წარადგენენ. 2020 წლისთვის, წარდგენის საშუალო მაჩვენებელი 90% იყო.

სამსახური მადლობას უხდის თითოეული სუბიექტის ხელმძღვანელობას და პროფესიის წარმომადგენლებს, რომლებიც აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმის მნიშვნელობას იზიარებენ და ფინანსურ და მმართველობის ინფორმაციას რეპორტალზე წარადგენენ.