ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ხშირად დასმული კითხვები - I ნაწილი

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ცხელ ხაზზე შემოსული კითხვების მიხედვით, ვებგვერდზე ყოველკვირეულად შემოგთავაზებთ პასუხებს ხშირად დასმულ კითხვებზე. 

გთხოვთ იხილოთ სექტემბრის თვეში დაფიქსირებული ხშირად დასმული კითხვები:

 

1. სად წარვადგენ ანგარიშგებას? 


ანგარიშგების წარდგენა ხორციელდება www.rms.reportal.ge გვერდიდან. 


2. ა(ა)იპ წარადგენს ანგარიშგებას?


არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი არ არის ვალდებული წარადგინოს ანგარიშგება.

იხ. "ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტი: https://bit.ly/39c7fyZ

 

3. ამხანაგობა წარადგენს ანგარიშგებას?


ამხანაგობა არ არის ვალდებული წარადგინოს ანგარიშგება.

იხ. “ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი: https://bit.ly/39c7fyZ

 

4. 2018, 2019 და 2020 წლების ანგარიშგებები ერთად უნდა წარვადგინოთ? (მე-4 კატეგორიის საწარმოები) 


2021 წლის 1 ოქტომბრისთვის წარდგენილ უნდა იქნას მხოლოდ 2020 წლის ანგარიშგება შესადარისი პერიოდებით, რომელიც უნდა მოიცავდეს: 

· ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებას - 2020, 2019 და 2018 საანგარიშგებო წლების ბოლო თარიღისთვის.
· შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგებას - 2020 და 2019 საანგარიშგებო პერიოდისთვის. 
· შესაბამის განმარტებით შენიშვნებს - 2020 და 2019 საანგარიშგებო პერიოდისთვის.


5. საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებაში მარაგების მუხლებში მონაცემები არ იწერება.


საქმიანობის შედეგების ანგარიშგებაში მარაგების მუხლები გაუქმებულია და ჩანაცვლებულია მუხლით - გაყიდვების თვითღირებულება. 


6. არაფუნქციონირებადი საწარმო წარადგენს ანგარიშგებას?


წარდგენა სავალდებულოა მიუხედავად იმისა, საწარმო ფუნქციონირებადია თუ არა. არაფუნქციონირებადმა საწარმომ, ანგარიშგების წარდგენისას, უნდა წაშალოს მონიშვნა "ფუნქციონირებადი საწარმო".

 

7. ფულადი სახსრების მოძრაობის ჩანართში ორმაგდება „საოპერაციო საქმიანობიდან შემოსული ფულადი სახსრების“ გრაფა.


აღნიშნული მუხლი გაუქმებულია, მისი დაბალანსება შეიძლება „სხვა ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან“ მუხლის გამოყენებით. 

 

8. როგორ გავაუქმო ჩემი აქტივაცია კომპანიაზე?


კომპანიაზე მომხმარებლის გაუქმება ხდება კონკრეტულ სუბიექტზე „მომხმარებლების“ ჩანართში. მომხმარებლის გასწვრივ ვაჭერთ რედაქტირების ღილაკზე, რის შემდგომაც ვახდენთ „არის აქტიური“ ღილაკის მონიშვნის ამორთვას და ვაჭერთ შენახვას. 


9. როგორ დავამატო ახალი კომპანია?


საწარმოს დამატება პირად ანგარიშზე ხდება RS ავტორიზაციით, იხილეთ ვიდეო ინსტრუქცია.

 

10. Rms.reportal.ge ზე მომხმარებელში რა უნდა ჩაიწეროს?


მომხმარებლის ველში აისახება პირადი ნომერი.