ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

შეტყობინება სუბიექტებისთვის

შეგახსენებთ, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად სდპ-ებმა და ყველა კატეგორიის სუბიექტებმა 2020 საანგარიშგებო წლის წლიური ანგარიშგება ანგარიშგების პორტალზე უნდა წარადგინონ არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრისა. 

ამავდროულად, თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, ანგარიშგების წარდგენა უნდა მოხდეს მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა. 

IV კატეგორიის საწარმოთა საყურადღებოდ: 2021 წელს, IV კატეგორიის საწარმოებმა (გარდა IV კატეგორიის ჯგუფისა, რომელიც კანონის საფუძველზე არ არის ვალდებული წარადგინოს ჯგუფის კონსოლიდირებული ანგარიშგება) უნდა წარადგინონ 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგების სრული პაკეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ IV კატეგორიის საწარმოთა სტანდარტით მომზადებული ანგარიშგების სრული პაკეტი სულ მცირე უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

1. ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 2020 წლის საანგარიშგებო პერიოდის დასასრულისთვის და 2019 წლის საანგარიშგებო პერიოდის როგორც დასასრულისთვის, ასევე დასაწყისისთვის; 
2. შემოსავლების, ხარჯებისა და გაუნაწილებელი მოგების ანგარიშგება 2020 და 2019 წლების საანგარიშგებო პერიოდებისთვის;
3. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგება სუბიექტმა უნდა წარადგინოს 2020 და 2019 წლების საანგარიშგებო პერიოდებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგების მომზადება ნებაყოფლობითია, თუმცა რეკომენდებული სამსახურის მიერ. 

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის გამარტივებისთვის, გთხოვთ იხილოთ სამსახურის მიერ მომზადებული ვიდეოინსტრუქციები.

ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოგვმართოთ წერილით https://saras.gov.ge/ms/ სისტემის საშუალებით, ან დაგვირეკოთ ცხელ ხაზზე.  

ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულების საფუძველია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის და 28-ე მუხლები. 

 

შეგახსენებთ, რომ სუბიექტები უკვე 4 წელია ანგარიშგებას რეპორტალზე წარადგენენ. ამ ეტაპისთვის, წარდგენის საშუალო მაჩვენებელი 90%-ია, რისთვისაც სამსახური მადლობას უხდის საწარმოებს და იმედოვნებს, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი მიმდინარე წელსაც შენარჩუნდება.