საქართველოს მთავრობამ 2021–2025 წლებში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია დაამტკიცა

საქართველოს მთავრობამ 2021–2025 წლებში მცირე საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია დაამტკიცა. სტრატეგიაზე მუშაობა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კოორდინაციით, ევროკავშირისა და გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერითა და OECD-ისა და GIZ-ის თანამშრომლობით მიმდინარეობდა. აღნიშნულ სტრატეგიაზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით  შექმნილი მმართველი საბჭოს და სამუშაო ჯგუფის წევრები მუშაობდნენ.  ამასთან, სტრატეგია სახელმწიფო სტრუქტურებისა და კერძო სექტორის ფართო ჩართულობით იქნა შემუშავებული. 

სტრატეგია „ევროპის მცირე ბიზნესის აქტის“ ძირითად პრინციპებს, მათ შორის მის უმთავრეს პრინციპს „უპირველესად იფიქრე მცირეზე“ (Think Small First)  და ევროკავშირის ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკას ეფუძნება. იგი მცირე და საშუალო მეწარმეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას ემსახურება, რაც მცირე და საშუალო მეწარმეობის პანდემიური კრიზისიდან გამოყვანას უზრუნველყოფს და ინკლუზიური და მდგრადი ეკონომიკური ზრდისთვის მნიშვნელოვან საფუძველს შექმნის. ამრიგად, აღნიშნული პრინციპით სტრატეგიის შემუშავების უმთავრესი მიზანია: განსაზღვროს მცირე და საშუალო მეწარმეობის სფეროში ქვეყნის კონკრეტული ინტერესები, წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინების გზით მოარგოს მათ შესაბამისი პოლიტიკა და მისი აღსრულებით უპასუხოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის წინაშე მდგარ გამოწვევებს. 

სამომავლო პერსპექტივაში, მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის განხორციელება, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს, პირველ რიგში ქვეყნის ეკონომიკის ინკლუზიურ განვითარებაში, ხოლო აღნიშნული თავის მხრივ, სათანადო ასახვას პოვებს შესაბამის საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს შეფასების შემდგომ გაუმჯობესებაში. 

მოცემული სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა. სტრატეგიის მნიშვნელოვანი კომპონენტია მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ინფორმაციის გამჭვირვალობისა და ხარისხის ზრდა, რაც ინვესტიციების მოზიდვას შეუწყობს ხელს: ანგარიშგების პორტალის გამართული ფუნქციონირება, საერთაშორისო სტანდარტებით მომზადებული და გასაჯაროებული ხარისხიანი ანგარიშგება პოტენციურ ინვესტორებს, კრედიტორებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებას გაუადვილებს. შედეგად, საწარმოთა მიმართ გაზრდილი ნდობა, ხელს შეუწყობს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და ბიზნესის განვითარებას.