რა უნდა გაითვალისწინოს სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა გამოცდილების დადასტურებისას აუდიტორების რეესტრში რეგისტრაციის პროცესში

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, რეესტრში რეგისტრაციით დაინტერესებულ ფიზიკურ პირს უნდა ჰქონდეს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის აუდიტორის ზედამხედველობით ჩატარების არანაკლებ 3-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება, რასაც წერილობით ადასტურებს ზედამხედველი აუდიტორი.

,,ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2016 წლის 28 ოქტომბრის N17 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-4 მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გამოცდილების მიღების დროს, აუცილებელი პირობაა, 3 წლიანი პერიოდის არანაკლებ ბოლო 2 წლის მანძილზე სერტიფიცირებული ბუღალტერი უშუალოდ გარიგების პარტნიორის დაქვემდებარებაში მუშაობდეს და შესრულებული ჰქონდეს შემდეგი ფუნქციები: აუდიტის სამუშაო გუნდის მართვა, პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა და ხარისხის უზრუნველყოფა, აუდიტის დაგეგმვა, დამკვეთ სუბიექტთან ურთიერთობა გარიგების მნიშვნელოვან საკითხებზე, არსებითი აუდიტორული მტკიცებულებების და მსჯელობების, აუდიტს დაქვემდებარებული ფინანსური ანგარიშგების მთლიანობაში მიმოხილვა, რაც საფუძვლად ედება აუდიტორული დასკვნის მომზადებას.

რაც შეეხება პრაქტიკის ფურცელს, ის დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველი აუდიტორის მიერ. თუ სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა პრაქტიკა გაიარა რამდენიმე ზედამხედველ აუდიტორთან, პრაქტიკის ფურცელი დადასტურებული უნდა იყოს თითოეული მათგანის მიერ. ასევე მნიშვნელოვანია, პრაქტიკის ფურცელში მითითებული იყოს კანონმდებლობით მოთხოვნილი ინფორმაციები, მათ შორის: კანდიდატის/სერტიფიცირებული ბუღალტრის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარიგებაში როლი, გარიგების დაწყებისა და დასრულების თარიღები, სუბიექტთან დადებული გარიგებების შესახებ ინფორმაცია (სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, ხელშეკრულების საგანი და პერიოდი).