განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წინაშე ანგარიშვალდებული სუბიექტებისთვის ტრენინგები გაიმართება

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანების „საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ მე-4 დანართის სახით დამტკიცებული „პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტები“-ს დაწესებულების ფინანსური მდგრადობის 5.3.1 კრიტერიუმთან შესაბამისობის ერთ-ერთ მტკიცებულად გათვალისწინებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ანგარიშგების პორტალზე განთავსებული ფინანსური ანგარიშგება.

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ კონკრეტული რეგულაცია ძალაშია 2020 წლის თებერვლიდან, მისი მოქმედება ვრცელდება ცენტრის წინაშე ანგარიშვალდებული სუბიექტების მიერ 2020 წლის საანგარიშგებო პერიოდისა და შემდგომი პერიოდების ფინანსური ანგარიშგების წარდგენაზე, ანგარიშგების წარდგენის ვებგვერდის (www.reportal.ge) გამოყენებით.

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს შორის 16 ივნისს მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანია საგანმანათლებლო სფეროში  ფინანსური გამჭვირვალობის და პროფესიული განათლების ხარისხის ზრდა. აღნიშნული მემორანდუმის ფარგლებში, ცენტრის წინაშე ანგარიშვალდებული სუბიექტებისთვის, ანგარიშგების წარდგენის სისტემის ფუნქციონირების შესახებ ტრენინგები გაიმართება. 

სამსახური მოხარულია, რომ ფინანსური გამჭვირვალობის რეფორმით სხვადასხვა სექტორი ინტერესდება და მიესალმება რეფორმაში მათ მონაწილეობას. მსგავსი მიდგომა და ერთობლივი მუშაობა საერთო მიზნის მისაღწევად, გაცილებით ფართო მასშტაბის სარგებელს მოუტანს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. სამსახური ყოველთვის მზად არის ახალ მხარეებთან თანამშრომლობისთვის.