სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრთან დაკავშირებული რეგულაციების დახვეწის და განვითარების მიზნით სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა

2020 წლის 1 ივნისს, საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ერთიანი რეესტრი განთავსდა, რომელშიც ასახულია ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ.

დაინტერესებული პირებისთვის რეესტრთან დაკავშირებული სარგებლის გაზრდის მიზნით, სამსახურთან სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც პროფესიული წრეების, ბიზნეს ასოციაციების, სახელმწიფო უწყებების, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრებისა და სამსახურის წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდა. 

სამუშაო ჯგუფი ბუღალტერთა რეესტრთან დაკავშირებულ საკვანძო საკითხებს განიხილავს და სარეკომენდაციო წინადადებებს შეიმუშავებს ამ საინფორმაციო რესურსის შემდგომი დახვეწისა და განვითარებისთვის, რამაც, თავის მხრივ, მიმდინარე რეფორმის წინაშე ისეთი ამოცანების გადაწყვეტა უნდა უზრუნველყოს, როგორიცაა ანგარიშგების ხარისხის ზრდა და პროფესიისადმი ნდობის ამაღლება.

სამსახური რეგულარულად გააშუქებს ჯგუფის მუშაობის ყველა მნიშვნელოვან ეტაპს, აგრეთვე შემდგომ პროცესებს.