სამსახურის 2019 წლის ანგარიში ვებგვერდზე განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა ვებგვერდზე 2019 წლის ანგარიში განათავსა. 

წლიური ანგარიში სამსახურის მიზნებს, ამ მიზნების მისაღწევად წლის განმავლობაში განხორციელებულ ღონისძიებებს და სხვადასხვა მიმართულებით გაანალიზებულ საინტერესო სტატისტიკურ მონაცემებს ასახავს. მაგალითად, შესაძლებელია ისეთი მაჩვენებლების გაცნობა, როგორიცაა ანგარიშგების წარდგენა, რეგისტრაცია, პროფესიული მომსახურების ბაზრის მოცულობა, ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგები და სხვ.

ანგარიშში, ასევე მოცემულია დაინტერესებული მხარეების და მხარდამჭერი საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებები და კომენტარები საქართველოში მიმდინარე ანგარიშგება/აუდიტის რეფორმის სარგებლისა და მიზნების შესახებ. ამასთან ერთად, ანგარიშის დასკვნით ნაწილში, რეფორმის საერთო სურათის დემონსტრირებისთვის, მოცემულია ინფოგრამა „რეფორმა ერთ გვერდზე“.