საქართველოს პოზიცია მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებებთან დაკავშირებით

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებების პროექტთან დაკავშირებული ქვეყნის კონსოლიდირებული პოზიცია მსოფლიო ბანკს გაუგზავნა.

სამსახური მიიჩნევს, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია მსგავს პროექტებში მონაწილეობა და ამაში პროფესიის ჩართულობა. სწორედ ამიტომ კონსოლიდირებული პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად სამსახური აქტიურად თანამშრომლობდა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, მათ შორის, პროფესიულ ორგანიზაციებთან, რეფორმის მხარდამჭერ ფონდთან, მსს ფასს ტრენერებთან და ბიზნეს ასოციაციებთან. 

სამსახური მადლობას უხდის ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს მხრიდან პოზიციის ფორმირებაში.
უახლოეს მომავალში, მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით, მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებების მიმოხილვა ჩატარდება STAREP-ის (აუდიტისა და ანგარიშგების გაძლიერება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები) ქვეყნების წარმომადგენლებთან, რათა მომზადდეს ერთიანი პოზიცია, რომელიც IASB-ს (ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო) გადაეგზავნება განსახილველად. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სურვილის შემთხვევაში ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს ინდივიდუალურად შეუძლია მოამზადოს არგუმენტირებული მოსაზრებები მსს ფასს სტანდარტის ცვლილებებთან დაკაშირებით და გადაუგზავნოს IASB-ს (ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო), მათ მიერ მოთხოვნილი ფორმატის დაცვით.