მსოფლიო ბანკმა COVID-19-ის ზეგავლენის შესაფასებლად აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების გამოკითხვა დაიწყო

მაისის ბოლოს მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობამ საქართველოში, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისა და პროფესიული ორანიზაციების მხარდაჭერით ჩაატარა ვებინარი - „რეაგირება კორონავირუსის პრობლემაზე“. 
აღნიშნული ვებინარის შემდგომი ნაბიჯის სახით,  მსოფლიო ბანკი ატარებს აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების გამოკითხვას აუდიტორული მომსახურების  ბაზარზე ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის შედეგების შესაძლო ზეგავლენის შესაფასებლად. გამოკითხვა ასევე ეხება  იმ სირთულეებს, რომელთა წინაშეც მიმდინარე პერიოდში აღმოჩნდნენ აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები. 
გამოკითხვა მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
აუდიტორული მომსახურების ბაზარზე წარმოქმნილი ძირითადი გამოწვევების იდენტიფიცირება
აუდიტის არსებული პროექტების მიმდინარეობის პროცესი
აუდიტორული ფირმების შიდა პროცესებსა და საქმიანობაში წარმოქმნილი სირთულეების იდენტიფიცირება
გამოკითხვაში დასმული საკითხები განხილულ უნდა იქნეს კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიის კონტექსტში.
მიღებული შედეგები გათვალისწინებული იქნება ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის  მიერ მხარდაჭერის დაგეგმვისას.