სამსახურის ნორმატიულ აქტში განხორციელდა ცვლილება

საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები, რომელთაც ბოლო ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის შედეგად მიენიჭათ მეხუთე კატეგორიის დასკვნითი შეფასება ან დღემდე არ განხორციელებულა მათი ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, ვალდებულნი არიან 2020 წლის 1 ივლისიდან,  I, II და III ზომითი კატეგორიის სუბიექტებთან ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულების დადების შემთხვევაში  10 სამუშაო დღეში ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ ინფორმაცია სამსახურს:

 

 

 

 

 • სუბიექტის შესახებ; 
 • აუდიტორული მომსახურების უწყვეტად განხორციელებული წლების რაოდენობის შესახებ;
 • აუდიტორული მომსახურების ხელშეკრულების თარიღისა და საგნის შესახებ;
 • გარიგების პარტნიორის ვინაობისა და რეესტრში რეგისტრაციის ნომრის შესახებ;
 • აუდიტს დაქვემდებარებული საანგარიშგებო პერიოდის დაწყებისა და დასრულების თარიღის შესახებ;
 • ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების (დღგ-ს გარეშე) შესახებ;
 • გარიგების შეფასებული რისკის შესახებ (დამკვეთის აყვანის ან ურთიერთობის გაგრძელების ეტაპზე).

ხოლო, მომსახურების დასრულების და დასკვნის გაცემის შემდეგ კვარტალში ერთხელ, არაუგვიანეს ივლისის/ოქტომბრის/იანვრის/აპრილის თვის 20 რიცხვისა ელექტრონული ფორმით წარუდგინონ ინფორმაცია:

 • გარიგებაზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობის შესახებ;
 • აუდიტორული მომსახურების დაწყებისა და დასრულების თარიღის შესახებ;
 • გარიგების შეწყვეტის შესახებ;
 • დასკვნის გაცემის თარიღის შესახებ;
 • აუდიტორული მოსაზრების ტიპის შესახებ.

შენიშვნა: კვარტალურად წარსადგენი ინფორმაციები უნდა მოიცავდეს 2020 წლის 1 ივლისის შემდგომ წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებს.

ყურადღება:

 • წარდგენილი ინფორმაციები არ ექვემდებარება გასაჯაროვებას;
 • გარიგების შეწყვეტის შესახებ ელექტრონული ფორმით ინფორმაციის წარდგენა არ ანთავისუფლება აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 13მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებისაგან;
 • სამსახურის მიერ დადგენილი წესების დარღვევა გამოიწვევს აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის ან/და შესაბამისი გარიგების პარტნიორის პასუხისმგებლობას.


ზემოაღნიშნული რეგულაციის მიზანია აუდიტორული მომსახურების ბაზარზე არსებული რისკების იდენტიფიკაციის, შეფასების და საჭიროების შემთხვევაში, სამსახურის მხრიდან დროული რეაგირების გზით ქვეყანაში აუდიტის ხარისხის გაზრდა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა.

გარიგებების შესახებ ელექტრონულად წარდგენის სისტემა განთავსებული არის ყველა იმ ინდივიდუალურად საქმიანობის განმხორციელებელი აუდიტორის და აუდიტორული ფირმის პირად გვერდზე, რომელთაც ევალებთ ინფორმაციის ელექტრონულად წარდგენა. აღნიშნული სისტემა 1 ივლისამდე იმუშავებს სატესტო რეჟიმში.