სამსახურის ვებგვერდზე სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრი განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე განთავსდა სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრი, „სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 29 აპრილის №ნ-4 ბრძანებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

რეესტრში ასახულია ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი  პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ. სერტიფიცირებული ბუღალტრის თანხმობის შემთხვევაში საჯაროვდება საკონტაქტო ინფორმაცია და დამსაქმებლის ვინაობა.

სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ მონაცემების რეესტრში ასახვასა და მის მუდმივ განახლებას უზრუნველყოფენ პროფესიული ორგანიზაციები, რომელთა სასერტიფიკაციო პროგრამები სამსახურის მიერ არის აღიარებული.

მსგავსი რეესტრის ამოქმედება მნიშველოვანი ნაბიჯია პროფესიის გაძლიერებისთვის. სამსახური მადლობას უხდის პროფესიულ ორგანიზაციებს ამ პროცესში თანამშრომლობისთვის.

 

რეესტრის პროგრამულ აწყობას და მომსახურებას უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური.