დამტკიცდა სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის წარმოების წესი

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილების შედეგად,  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2020 წლის 29 აპრილის №ნ-4 ბრძანების საფუძველზე, დამტკიცდა „სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიანი რეესტრის წარმოების წესი“.
 
წესის შესაბამისად, სერტიფიცირებული ბუღალტრების ერთიან რეესტრში აისახება საქართველოში მოქმედი, პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია. სერტიფიცირებული ბუღალტრების რეესტრი განთავსდება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე და მასში წევრი სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ მონაცემების ასახვასა და მის მუდმივ განახლებას უზრუნველყოფს პროფესიული ორგანიზაცია.
 
სერტიფიცირებული ბუღალტრები რეესტრში ინფორმაციის ასახვის მიზნით ინფორმაციას, წესის ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 2 კვირისა, წარუდგენენ პროფესიულ ორგანიზაციას.