საგადასახადო ადმინისტრირების ოპტიმიზაციისთვის შემოსავლების სამსახურთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

შემოსავლების სამსახურსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმი მიზნად ისახავს შემოსავლების სამსახურის იმ მონაცემებით უზრუნველყოფას, რომელიც მას კანონმდებლობით დაკისრებული უფლება-მოვალეობების სრულფასოვნად განხორციელებაში დაეხმარება. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით, შემოსავლების სამსახური გადასახადების ადმინისტრირების ოპტიმიზაციისთვის სწორი და ეფექტიანი რისკების კრიტერიუმებს შეიმუშავებს და რისკების სამართავად მონაცემთა ერთიან ბაზას შექმნის.