მსს ფასს სტანდარტის განახლების პროექტზე მსჯელობაში საქართველოც ჩაერთო

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) ინიციატივით მსს ფასს სტანდარტში ცვლილების შეტანა იგეგმება. გარდა დროით მოტანილი სხვა განახლებებისა, IASB-ს სურს მოძებნოს ოპტიმალური გზები თუ როგორ დაახლოვდეს მსს ფასს ისეთ შედარებით ახალ ფასს სტანდარტებთან, როგორიცაა ფასს 9, ფასს 15 და ფასს16. ამისათვის, IASB-ი ყველა დაინტერესებულ ქვეყანას, ორგანიზაციასა თუ პირს მოუწოდებს აქტიურად ჩაერთონ განახლების პროცესში და საკუთარი მოსაზრებები დააფიქსირონ. 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურს, როგორც ქვეყანაში სტანდარტის შემომღებ ორგანოს, განზრახული აქვს აქტიურად ჩაერთოს ამ პროცესში და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ითანამშრომლოს, მათ შორის, პროფესიულ ორგანიზაციებთან, რეფორმის მხარდამჭერ ფონდთან, მსს ფასს ტრენერებთან და ბიზნეს ასოციაციებთან კონსოლიდირებული პოზიციის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც საქართველოს სახელით გადაეცემა IASB-ს. 

მსოფლიო ბანკის კოორდინაციით აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს საზედამხედველო/მარეგულირებელი ორგანოებიდან მიღებული მოსაზრებები ერთ დოკუმენტში გაერთიანდება და IASB-ს გადაეცემა.