2019 წელს ანგარიშგებების წარდგენის მაჩვენებელმა 90%-ს გადააჭარბა

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, 2019 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურისთვის გასული პერიოდის ანგარიშგებების წარდგენა ევალებოდათ სდპ-ებს, I, II და III კატეგორიის საწარმოებს, ხოლო IV კატეგორიის საწარმოებს ეს ვალდებულება 2021 წლამდე გადაუვადდათ.   

აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წელს, ანგარიშგების წარდგენის მიმართულებით კანონთან შესაბამისობის უფრო მაღალი მაჩვენებელი და ხარისხი დაფიქსირდა, ვიდრე წინა წელს. საყურადღებოა IV კატეგორიის საწარმოების მიერ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის სტატისტიკა.

ანგარიშგების წარდგენის და სამსახურის მხრიდან შესაბამისი ადმინისტრირების პროცესი გრძელდება. წარდგენილი ანგარიშგებების ძირითადი ნაწილი უკვე გასაჯაროვდა სამსახურის ანგარიშგების პორტალზე reportal.ge