მსს ფასს ტრენინგების პროგრამის შედეგები

2019 წელს, მსს ფასს ტრენინგების პროგრამის ფარგლებში, საერთო ჯამში 1000-მდე პირი გადამზადდა.

პროგრამის განხორციელებას მხარი დაუჭირეს როგორც საერთაშორისო დონორებმა, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და მსოფლიო ბანკის სახით, ასევე პროფესიულმა ორგანიზაციებმა, საბანკო და აკადემიურმა სექტორებმა.

ტრენინგები მიმდინარეობდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მხრიდან ინიცირებული,  ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის - „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G) და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით გადამზადებული ტრენერების მეშვეობით, ფასს ფონდთან სალიცენზიო შეთანხმების საფუძველზე შემუშავებული სატრენინგო მასალის გამოყენებით. 

პროგრამა მცირე და საშუალო ბიზნესის სეგმენტში მომუშავე ბუღალტრების, ფინანსისტებისა და სხვა დაინტერესებული პირების  კვალიფიკაციის ამაღლებას ისახავს მიზნად. 

მონაწილე მხარეებისგან მიღებული უკუკავშირის, აგრეთვე სამსახურში წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის გათვალისწინებით, მსს ფასს ტრენინგების პროგრამა ფასდება, როგორც წარმატებული ღონისძიება და ის 2020 წელსაც გაგრძელდება.