უწყებათაშორისი თანამშრომლობა ანგარიშგების წარდგენისა და გასაჯაროებისთვის „ერთი ფანჯრის პრინციპის“ უზრუნველსაყოფად

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეფორმის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა და სსიპ საფინანსო-ანალიტიკურმა სამსახურმა „ერთი ფანჯრის პრინციპი“ შეიმუშავეს. აღნიშნული პროექტის განხორციელების შედეგად, საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებისთვის გამარტივდება ანგარიშგების წარდგენის, გასაჯაროების და ადმინისტრირების პროცესი, რაც თავისთავად განაპირობებს დაკავშირებული პროცესების ეფექტიანობის ზრდას. 

რეფორმის ფარგლებში სუბიექტების მიერ ეროვნულ ბანკთან პერიოდული ანგარიშგებების წარდგენა მოხდება იმავე პორტალის მეშვეობით (reportal.ge), რომლითაც ანგარიშგება ხდება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურთან. თავის მხრივ, ანგარიშგების პორტალი წარმოადგენს პირველ საჯარო საინფორმაციო სივრცეს, რომელიც აერთიანებს ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა ტიპისა და ზომითი კატეგორიის სუბიექტების ფინანსურ და მმართველობით ანგარიშგებებს. პროცესების მსგავსი სინერგია საგრძნობლად გაამარტივებს და უფრო ეფექტიანს გახდის ამ ორ უწყებასთან ანგარიშგების წარდგენისა და ინფორმაციის გასაჯაროების პროცესს. 

აღსანიშნავია, რომ 2018 წლიდან, ანგარიშგების წარდგენის სისტემის შემუშავებას, განახლებას და ტექნიკურ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური.