2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სტანდარტების გამოყენებამდე გთხოვთ, გაეცნოთ მითითებას საავტორო უფლებების შესახებ!

2018 წელი, ლურჯი წიგნი

ფასს სტანდარტები


ინტერპრეტაციები
სტანდარტები რომლებიც ძალაში შედის 2019 წლის 1 იანვრიდან და არ შეადგენს 2018 წლის ლურჯი წიგნის ნაწილს