2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ზოგადი ინფორმაცია ფირმის შესახებ


ფირმაში დასაქმებული აუდიტორები

სარეგისტრაციო ნომერი აუდიტორი კავშირი ფირმასთან მმართველობით ორგანოში წევრობის ფორმა არის გარიგების პარტნიორი
SARAS-A-581034 გელა მამუკაშვილი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი კი
SARAS-A-804428 ზვიადი აფხაზიშვილი არა

პარტნიორების/აქციონერების წილობრივი მონაწილეობა

წილის მფლობელი წილობრივი მონაწილეობა
გელა მამუკაშვილი 100%

პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სადაზღვევო კომპანია პერიოდის დასაწყისი პერიოდის დასასრული ჯამი
სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმი 04.02.2024 04.02.2025 100,000

აუდიტორული საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები


ინდივიდუალური

შემოსავლის წყარო202120222023
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან7,100
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან4,93014,6808,862
ჯამი:12,03014,6808,862

კონსოლიდირებული

შემოსავლის წყარო202120222023
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტიდან
სხვა აუდიტორული საქმიანობიდან
ჯამი:

ფირმაში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დასაქმების სფერო202120222023
აუდიტორული მომსახურება212
სხვა პროფესიული მომსახურება1
ადმინისტრაციული11
ჯამი:323

ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის შედეგები

თარიღი დასკვნითი შეფასება
01.03.2023 კატეგორიის გარეშე
01.06.2024 კატეგორიის გარეშე

სანქციები

თარიღი სანქცია ფაილი გასაჩივრების შესახებ ინფორმაცია