საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ვტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია (2019) 24.07.2020 00:00:00