საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესა ხებ ინფორმაცია მოდელის მითითებით (2019წლის 31 დეკემბრის) 24.07.2020 00:00:00