2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ზურაბ მამუკელაშვილი

ზურაბ მამუკელაშვილი

დაიბადა 1977 წლის 16 აპრილს, ქ. დედოფლისწყაროში.

  პროფესიული კარიერა

 • 06.2021 - დღემდე

  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს წევრი

 • 2017- დღემდე

  პაშა ბანკი საქართველო, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი

 • 2014-2017

  KPMG საქართველო, აუდიტის უფროსი მენეჯერი

 • 2001-2014

  KPMG მოსკოვი, რუსეთი, აუდიტის ასისტენტიდან უფროს მენეჯერამდე

 • 2000

  SIBLEY International, ბიზნეს კონსულტანტი

  განათლება

 • 1994-2000

  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკის მაგისტრი

 • 1994-1998

  თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაკალავრი

  სერთიფიკატები

 • სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA), სერტიფიცირებული ბუღალტერი (FCCA)

 • თაღლითობის სერტიფიცირებულ შემმოწმებელთა ასოციაცია (ACFE), თაღლითობის სერტიფიცირებული შემმოწმებელი (CFE)

 • ინფორმაციული სისტემების სერტიფიცირებული აუდიტორი (CISA)

 • შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტი (IIA), სერტიფიცირებული შიდა აუდიტორი (CIA)

  უცხო ენების ცოდნა

 • ინგლისური, რუსული