ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი.ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
ზ#6/187 ნანა ჩალაბაშვილი სრულად
214 თამარი ჩალათაშვილი შპს კონსულტანტი + სრულად
0196 მარიამ ჩანტლაძე სრულად
ზ№6/074 ვახტანგ ჩაფურიშვილი სრულად
640 ნინო ჩეკურაშვილი სრულად
447 მამუკა ჩემია სრულად
ზ#ბაფ/071 ლუიზა ჩიკაშუა შპს ბალტიკ გრუპ ინტერნეიშენალ ჯორჯია სრულად
ზ№5/573 ზაზა ჩიკვაიძე სრულად
სN6/259 თეონა ჩინჩალაძე შპს ეკონომაუდიტი სრულად
ზ#6/097 ვლადიმერი ჩიტაია შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი სრულად