2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
034 რომილ ბერიძე შპს პრესტიჟ-აუდიტი სრულად
639 ნინო ბერიძე სრულად
038 ნინო ბერიძე შპს მოორ ეიბისი სრულად
8#6/021 ზაურ ბერუაშვილი შპს კონსალტინგ პორტი სრულად
487 ნინო ბერუაშვილი ებოტ ლაბორატორიზ გეემბეჰა-ს ფილიალი საქართველოში სრულად
618 თამუნა ბერუაშვილი სრულად
ზ#ბაფ/061 დალი ბერულავა შპს აუდიტორული ფირმა FinLine სრულად
ზ#6/380 ლელა ბექაური შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
ს6/153 გურამ ბექაური შპს ჩოხი სრულად
355 ლალი ბექაური სრულად