ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სერტიფიცირებული ბუღალტრები

რეესტრში ასახულია პროფესიული ორგანიზაციის წევრი, სერტიფიცირებული ბუღალტრების შესახებ ინფორმაცია


სერტიფიკატის ნომერი სახელი გვარი ძირითადი სამუშაო ადგილი სრული ინფორმაცია
R-056 გიორგი ბერიშვილი შპს დელოიტი და ტუში სრულად
0067 მარინე ბერიშვილი სრულად
634 თინათინ ბერიშვილი სრულად
5/551 ლევან ბერიძე შპს ჯიემ კონსალტინგი სრულად
ზ №6/272 ზურაბ ბერიძე სრულად
ზ №6/305 იამზე ბერიძე შპს სიკეთე სრულად
034 რომილ ბერიძე შპს პრესტიჟ-აუდიტი სრულად
639 ნინო ბერიძე სრულად
038 ნინო ბერიძე შპს მოორ ეიბისი სრულად
8#6/021 ზაურ ბერუაშვილი შპს კონსალტინგ პორტი სრულად