მარიამი ბიწაძე


სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
412686561 შპს აუდიტი 2012 ქუთაისი, ანჯაფარიძის 61 +995599288166 ძირითადი არა

განგრძობითი განათლება


წელი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება სასერტიფიკაციო პროგრამა დასაწყისი დასასრული
2017 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-001/17 2017-11-06 2017-11-20