ეკატერინე ბოლქვაძე


სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
204929532 შპს ლიზინგი ოცდამეერთე მ. კოსტავას ქ. 59 ძირითადი არა

განგრძობითი განათლება


წელი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება სასერტიფიკაციო პროგრამა დასაწყისი დასასრული