მურთაზ აბაკელია


სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
219982400 შპს ზუგდიდის სუპერმარკეტი შოთა რუსთაველის ქ., #96 ძირითადი არა

განგრძობითი განათლება


წელი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება სასერტიფიკაციო პროგრამა დასაწყისი დასასრული