2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-507845 გოგილაშვილი კახაბერ შპს უნივერსალ აუდიტ კომპანი სრულად
SARAS-A-269136 გოგობერიშვილი მარინა ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-938720 გოგოლაძე სერგო ინდივიდუალურად არასავალდებულო სდპ, I, II სრულად
SARAS-A-156146 გოგოლაძე ია შპს აუდიტორიული კომპანია "იაკო" სრულად
SARAS-A-486734 გოგოლიშვილი ირაკლი შპს სტორნო აუდიტი სრულად
SARAS-A-715044 გოგოჭური დავით ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-908746 გოგსაძე ლია შპს ლ.გ. აუდიტორული კომპანია სრულად
SARAS-A-466718 გოდერძიშვილი დავით ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-194732 გორგიშელი ინგა შპს ვეგა სრულად
SARAS-A-732657 გორელიშვილი მანანა ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444