ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


Registration Number IDENTIFICATION NUMBER NAME Monitoring Results Full information
SARAS-F-329406 211325056 Baker Tilly Goergia Ltd Second Category View
SARAS-F-128798 404870430 Balance-Group LTD Without Category View
SARAS-F-835448 202186035 BASTIONI LTD Fourth Category View
SARAS-F-114094 205145403 BDO Audit LLC Second Category View
SARAS-F-735247 404884005 Best Auditi L.T.D Fourth Category View
SARAS-F-674581 400308305 bisiness Insight Group View
SARAS-F-994826 405350329 Biztax LLC View
SARAS-F-914402 405473688 Black sea consulting group LLC View
SARAS-F-655647 406324400 BMT COMPANY View
SARAS-F-930872 206248773 Bondo Davitashvili-Consulting L.T.D Without Category View

Record Per Page: 269