საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება 09.07.2020 00:00:00
კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ 09.07.2020 00:00:00