2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ანგარიშგების პორტალზე, სადაზღვევო კომპანიების ციფრული ფორმები, ახალი, ფასს 17 სტანდარტის მოთხოვნების მიხედვით განახლდა

განახლდა ციფრული ფორმები მზღვეველებისთვის ახალი, ფასს 17 სტანდარტის შესაბამისად.

ციფრული ფორმების განახლების პროცესში სამსახურის გუნდმა, მარეგულირებელთან და აუდიტორულ ფირმებთან ითანამშრომლა. მათგან მიღებული უკუკავშირის საფუძველზე, სადაზღვევო კომპანიებისთვის, ფასს 17 სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად განახლებული ციფრული ფორმები, ანგარიშგების პორტალზე (https://rms.reportal.ge/) უკვე ასახულია.

სტანდარტით უნდა იხელმძღვანელონ სადაზღვევო კომპანიებმა 2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდის და მისი შემდგომი პერიოდების ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას.  ანგარიშგების წარდგენისას, ანგარიშგების პორტალზე აღნიშნულმა კომპანიებმა უნდა აირჩიონ განახლებული ფორმები დასახელებით „მზღვეველებისთვის (განახლებული)“.

ვინაიდან წარმოდგენილი ციფრული ფორმები სტატისტიკური მიზნებისთვის შემუშავდა  შესაძლოა, არსებული რედაქცია ყველა კომპანიის სპეციფიკას ვერ მოერგოს, თუმცა სამსახური მზად არის მიიღოს წინადადებები და საჭიროებისამებრ გაითვალისწინოს ციფრული ფორმების მაქსიმალურად სრულყოფისა და სტანდარტთან შესაბამისობის კუთხით.

შეგახსენებთ, 2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე ანგარიშგების წარდგენისა და გასაჯაროების პროცესი დაიწყო და მიმდინარეობს უწყვეტად!

ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე, ანგარიშგების პორტალზე: https://rms.reportal.ge/

ანგარიშგებების დროულობა უაღრესად მნიშვნელოვანია კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისთვის.

არ დაელოდოთ მონაცემების ატვირთვის საბოლოო ვადას, ანგარიშგების დროული წარდგენით თქვენს ორგანიზაციას უქმნით სანდო და გამჭვირვალე იმიჯს, ეხმარებით ინვესტორების მოძიებაში და ზრდით საბანკო სექტორთან საიმედო პარტნიორობის პოტენციალს.