2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახური (SARAS), საქართველოში, ევროკავშირის კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების ახალი მოთხოვნების დანერგვასთან დაკავშირებით, ინფორმაციას ავრცელებს

 

როგორც ცნობილია 2022 წელს, ევროკომისიამ კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივა (CSRD) შეიმუშავა, რომელიც 2023 წლის 5 იანვრიდან შევიდა ძალაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. აღნიშნულმა დირექტივამ აქამდე არსებული არაფინანსური ანგარიშგების დირექტივა ჩაანაცვლა - განახლებული რედაქციითა და მოთხოვნებით. საწარმოებისთვის კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების მომზადება შესაბამისი სტანდარტის გამოყენებით სავალდებულო 2024 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის გახდება, რომელსაც ადგილობრივ უწყებებს 2025 წლიდან წარუდგენენ. ქვეყანაში ახალი დირექტივების დანერგვა კომპლექსური საკითხია და ცხადია ეტაპობრივად, დროში გაწერილად მოხდება.

პირველადი ხედვით, სამსახური მიზანშეწონილად მიიჩნევს ზემოაღნიშნული მოთხოვნები საქართველოში გავრცელდეს პირველი კატეგორიის საწარმოებთან და საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებთან (გარდა მეოთხე კატეგორიისა) მიმართებაში და ის ამოქმედდეს 2027 წლიდან, 2026 წლის საანგარიშგებო პერიოდთან მიმართებაში.  

ახალი მოთხოვნები შეეხება ევროკავშირის მასშტაბით არსებულ საწარმოებს. CSRD-ის თანახმად, კომპანიებმა უნდა მოამზადონ კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგება, თუ ისინი წარმოადგენენ:
(1) მსხვილ საწარმოებს, მიუხედავად იმისა არიან თუ არა ისინი საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები;
(2) მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებს (SME) (გარდა მიკრო საწარმოებისა), რომლებიც არიან საზოგადოებრივი დაინტერესების პირები;
(3) ევროკავშირის არაწევრ საწარმოებს, რომლებიც ევროკავშირის ფარგლებში ფლობენ ფილიალს ან შვილობილ კომპანიას.

კომპანიებს, რომლებზეც დირექტივა ვრცელდება, მოეთხოვებათ გაამჟღავნონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მათ წინაშე არსებულ რისკებსა და გამოწვევებზე გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხები. გარდა ამისა, მათ ასევე უნდა გაამჟღავნონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ  რა ზეგავლენას ახდენს თავის მხრივ  ბიზნეს მოდელი ადამიანებსა და გარემოზე. 

ახალი მარეგულირებელი ჩარჩო დაეხმარება ინვესტორებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, მომხმარებლებს, სხვა დაინტერესებულ პირებს, შეაფასონ კომპანიის მდგრადი განვითარების პოტენციალი და მიმდინარე მაჩვენებლები  ევროკავშირის საკანონმდებლო ინიციატივების ფარგლებში, რომლებიც მიზნად მწვანე ეკონომიკის გაძლიერებას ისახავს. 

იმისათვის, რომ დინამიური აპროქსიმაციის ფარგლებში საქართველომ ფეხი აუწყოს ევროკავშირის მოთხოვნებს, სამსახური გეგმავს:
• ითანამშრომლოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებთან/ექსპერტებთან რათა უზრუნველყოს მარეგულირებელ დირექტივასთან დინამიური დაახლოება და კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტების საქართველოში დანერგვა. აღნიშნული მიზნით, დაიწყოს შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების წარმართვა სტანდარტების გამომცემ ორგანოსთან (www.efrag.org);
• დაინტერესებული მხარეებისა და ანგარიშვალდებული საწარმოების ცნობიერების ამაღლებას, პროფესიული წრეებისთვის შესაბამისი ტრენინგების ჩატარების უზრუნველყოფას;
• 2024 წლის განმავლობაში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონის პროექტის შემუშავებას, ხოლო 2025 წლისათვის  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის/საქართველოს მთავრობისათვის კანონპროექტის წარდგენას შემდგომი ინიცირების მიზნით;

თემასთან დაკავშირებით იხილეთ სხვა სიახლეები: 
ევროკავშირმა კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების ახალი მოთხოვნები დაამტკიცა;
ევროკომისია მდგრადობის ანგარიშგების ახალ სტანდარტებს აქვეყნებს.