2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

IAASB-ის მიერ ახლადშექმნილი საერთაშორისო სტანდარტი ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის შესახებ

IAASB -მა ნაკლებად რთული საწარმოებისთვის აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტზე მუშაობა დაასრულა. ეს არის დამოუკიდებელი სტანდარტი, რომელიც ეფუძნება აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებს, აღიარებს მცირე ბიზნესის მნიშვნელობას და მორგებულია ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის სპეციალურ საჭიროებებზე. მისი არსებობა ხელს შეუწყობს ფინანსური ანგარიშგებისადმი ნდობის შენარჩუნებას და აუდიტის სტანდარტების თანმიმდევრულად გამოყენებას ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის პროცესში. ვინაიდან სტანდარტი მზარდ გლობალურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს, მასზე მუშაობა ხანგრძლივად, დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით მიმდინარეობდა. 

ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტის გამოყენება შესაძლებელია 2025 წლის 15 დეკემბერს ან მის შემდგომ დაწყებული პერიოდების აუდიტისთვის იმ იურისდიქციებში, სადაც შემოღებული ან ნებადართულია მისი გამოყენება. 

სუბიექტის/ბიზნესის ხასიათი განსაზღვრავს შესაძლებელია თუ არა ამ სტანდარტის გამოყენება. მაგალითისთვის, მისი გამოყენება არ შეიძლება საფონდო ბირჟაზე კოტირებული სუბიექტებისთვის ან იმ სუბიექტებისთვის, რომლებსაც აქვთ საზოგადოებრივი დაინტერესების ნიშნები. 

დამატებითი ინფორმაცია ISA for LCE-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით.

სამსახური, თავის მხრივ, მზად არის წარმართოს შემდგომი სამართლებრივი პროცესები ქვეყანაში  საერთაშორისო სტანდარტის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღებასთან დაკავშირებით და უზრუნველყოს მათი ამოქმედება 2025 წლის 15 დეკემბერს ან მის შემდგომ დაწყებული პერიოდების აუდიტისთვის.

გაეცანით თემასთან დაკავშირებულ სხვა სიახლეებს: 

IAASB-ი ნაკლებად რთული საწარმოების აუდიტის ახალ სტანდარტს დაამტკიცებს

IAASB-მა ნაკლებად რთული საწარმოთა ჯგუფების აუდიტის თაობაზე საჯარო კონსულტაციები დაიწყო