ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ფულის გათეთრების მიმართულებით განგრძობითი განათლების თაობაზე სამსახურის უფროსის ბრძანებების პროექტები

სამსახურის მიერ შემუშავებული კანონქვემდებარე აქტები ანგარიშვალდებულ პირთა ცნობიერების ამაღლებას და მათ კანონთან შესაბამისი მომსახურების გაწევაში დახმარებას ისახავს მიზნად.

,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად,  სამსახურის მიერ შემუშავებულ იქნა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ბრძანების პროექტი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“, ასევე  „„განგრძობითი განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 აგვისტოს №ნ-13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" ბრძანება.

განგრძობითი განათლების პროცესში მონაწილეობა ყველა ანგარიშვალდებულ პირს დაეხმარება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების შესრულებისთვის საჭირო კომპეტენციის შეძენა/განვითარებაში, ასევე, ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის საკითხებზე არსებული როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო პრაქტიკის გაცნობასა და გაანალიზებაში. 

წარმოდგენილი აქტები მიმდინარე წლის აგვისტოს თვეში შევა ძალაში. გთხოვთ, გაეცნოთ „განგრძობითი განათლების სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 18 აგვისტოს №ნ-13 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის  თაობაზე“ ბრძანებას, „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის მიმართულებით განგრძობითი განათლების მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე“ კანონქვემდებარე აქტის პროექტს და შესაბამის განმარტებით ბარათებს.