ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურსა და საჯარო აუდიტის ინსტიტუტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

18 მაისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურსა და  საჯარო აუდიტის ინსტიტუტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 

მემორანდუმის მიზანი აუდიტორული მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა, რაც ერთმანეთთან კონსულტაციებსა და ურთიერთდახმარების სხვა მეთოდებს მოიაზრებს, როგორიცაა საერთო მიდგომებისა და გეგმის შემუშავება, ჩართულობა სხვადასხვა ღონისძიებაში და ა.შ.

მემორანდუმის მიზნებისთვის, მხარეები შემდეგი მიმართულებებით ითანამშრომლებენ: ,,სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ, საჯარო სექტორში აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლებამოსილების მქონე სერტიფიცირებულ  აუდიტორებთან მიმართებაში „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგისა და მოკვლევის საქმისწარმოების პროცედურების განხორციელება,; ასევე, საჯარო და კერძო აუდიტის სფეროში მოქმედი რისკების მართვის ხელშეწყობა.