ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირმა კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების ახალი მოთხოვნები დაამტკიცა

2022 წელს, ევროკომისიამ კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივა (CSRD) შეიმუშავა, რომელიც 2023 წლის 5 იანვრიდან შევიდა ძალაში ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. აღნიშნულმა დირექტივამ აქამდე არსებული არაფინანსური ანგარიშგების დირექტივა ჩაანაცვლა - განახლებული რედაქციითა და მოთხოვნებით. საწარმოებისთვის კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების მომზადება შესაბამისი სტანდარტის გამოყენებით, სავალდებულო გახდება 2024 წლის საანგარიშგებო პერიოდისთვის, რომელსაც ადგილობრივ უწყებებს წარუდგენენ 2025 წლიდან. 

ახალი მოთხოვნები შეეხება ევროკავშირის მასშტაბით არსებულ 50 000-მდე საწარმოს. CSRD-ის თანახმად, კომპანიებმა უნდა მოამზადონ კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგება, თუ ისინი: (1) წარმოადგენენ ევროკავშირის „დიდ“ საწარმოებს და სდპ-ებს (მათ შორის, ბანკებს, სადაზღვეო კომპანიებს, ანგარიშვალდებულ საწარმოებს, რომელთა ფასიანი ქაღალდები საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებულია და ადგილობრივი უწყებების მიერ სდპ-ად განსაზღვრულ საწარმოებს); (2) არიან ევროკავშირის რეგულირებად ბაზარზე კოტირებული მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები (SMEs)  (გარდა მიკროსაწარმოებისა); ან (3) არიან ევროკავშირის არაწევრი საწარმოები, თუმცა ევროკავშირის ფარგლებში ფლობენ ფილიალს ან შვილობილ კომპანიას.

კომპანიებს, რომლებზეც დირექტივა ვრცელდება, მოეთხოვებათ გაამჟღავნონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს მათ წინაშე არსებულ რისკებსა და გამოწვევებზე გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხები. გარდა ამისა, მათ ასევე უნდა გაამჟღავნონ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ  რა ზეგავლენას ახდენს თავის მხრივ  ბიზნეს მოდელი ადამიანებსა და გარემოზე. 

ახალი მარეგულირებელი ჩარჩო დაეხმარება ინვესტორებს, სამოქალაქო საზოგადოებას, მომხმარებლებს, სხვა დაინტერესებულ პირებს, შეაფასონ კომპანიის მდგრადი განვითარების პოტენციალი და მიმდინარე მაჩვენებლები  ევროკავშირის საკანონმდებლო ინიციატივების ფარგლებში, რომლებიც მიზნად მწვანე ეკონომიკის გაძლიერებას ისახავს. 

იმისათვის, რომ დინამიური აპროქსიმაციის ფარგლებში საქართველომ ფეხი აუწყოს ევროკავშირის მოთხოვნებს, სამსახური გეგმავს მარეგულირებელ დირექტივებსა და რეგულაციაში შესული ცვლილების ასახვას კანონმდებლობაში.