2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„2021 და 2022 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“ - სამსახურის ვებგვერდზე საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი განთავსდა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა საწარმოთათვის საყურადღებო დოკუმენტი - „2021 და 2022 წლების ანგარიშგებების განხილვის პრიორიტეტები“ - შეიმუშავა. 

დოკუმენტი მომზადებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული სუბიექტების, მათი მომსახურე აუდიტორების, მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანოებისა და ანგარიშგებებით დაინტერესებული პირების საყურადღებოდ. 

დოკუმენტში ხაზგასმულია პრიორიტეტები და მიდგომები, რომლებსაც სამსახური განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს 2021 და 2022 წლების ანგარიშგებების განხილვისას. დოკუმენტში ასევე აღწერილია კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც სამსახური განსახილველად შეარჩევს სუბიექტების მიერ წარდგენილ და გასაჯაროებულ ანგარიშგებებს. სამსახური ფინანსური ანგარიშგების განხილვისას მნიშვნელოვან ყურადღებას გაამახვილებს ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა ძირითადი ფინანსური ანგარიშგებები, სააღრიცხვო პოლიტიკა და განმარტებითი შენიშვნები; ფინანსური ინსტრუმენტები; და ანგარიშგებაში გასამჟღავნებელი ძირითადი ინფორმაცია სუბიექტის შესახებ.

დოკუმენტი დაეხმარება სუბიექტებს ფასს სტანდარტებთან შესაბამისი მაღალი ხარისხის ანგარიშგებების წარდგენაში. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სუბიექტები გაეცნონ აღნიშნულ დოკუმენტს. 

დამატებით, ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ დოკუმენტს, რომელშიც 2020-2021 წლებში გამოვლენილი შეუსაბამობებია ასახული - ფინანსური ანგარიშგებების განხილვის შედეგად გამოვლენილი შეუსაბამობები (მესამე გამოცემა).