2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა ვებგვერდზე კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების სტანდარტის განსახილველი პროექტის მოკლე აღწერა განათავსა

ევროკომისიამ კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების დირექტივა შეიმუშავა, რომელიც აქამდე არსებულ არაფინანსური ანგარიშგების დირექტივას ჩაანაცვლებს. ახალი დირექტივის მიხედვით, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების მომზადება სავალდებულო გახდება შესაბამისი სტანდარტის გამოყენებით. სწორედ ამიტომ, მდგრადი განვითარების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB) კორპორაციული მდგრადობის ანგარიშგების ორი საერთაშორისო სტანდარტის გამოცემას გეგმავს. აღნიშნული სტანდარტების მეშვეობით, ინვესტორებს საწარმოს ღირებულების შეფასებისთვის საჭირო, უფრო სრულყოფილი, სანდო და შესადარისი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა ექნებათ, ხოლო საწარმოები უფრო ყოვლისმომცველ სურათს მიიღებენ ბიზნეს მოდელის შეფასებისა და განვითარებისთვის.  

საწყის ეტაპზე, ISSB-მა ორი სტანდარტის პროექტი შეიმუშავა (ფასს მ1, ფასს მ2), ხოლო შემდგომ განსახილველად გამოაქვეყნა საინფორმაციო ხასიათის დოკუმენტი - „განსახილველი პროექტი - მოკლე აღწერა“, რომელიც შემდეგ საკითხებს შეეხება: 

ფასს მ1 - კორპორაციული მდგრადი განვითარების შესახებ ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნების საერთო მოთხოვნები; 
ფასს მ2 - კლიმატთან დაკავშირებით გასამჟღავნებელი ინფორმაცია.

აღნიშნული დოკუმენტი სამსახურმა საწარმოებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის ქართულ ენაზე თარგმნა და ვებგვერდზე განათავსა. დოკუმენტში სტანდარტების პროექტის მოკლე მიმოხილვაა მოცემული და საწარმოებს ინფორმაციას აწვდის იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელსაც ანგარიშგების მომზადებისას გაითვალისწინებენ. 

სამსახური აქტიურად ადევნებს თვალს მიმდინარე პროცესებს და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებულ სიახლეებსა და ცვლილებებს ვებგვერდზე განათავსებს.